Jagtret

For at deltage i enhver form for jagt og regulering, som foreningen tilbyder, skal der indløses jagtkort til arealerne. Jagtkortet dækker perioden 1. april-31. marts (ligesom jagttegnet). Hvis øvrige regler gør sig gældende er dette nævnt under de enkelte jagttyper, som er beskrevet på hjemmesiden.

Under beskrivelse af de enkelte jagttyper er regler ift. evt. medbringelse af gæster og gæstekort også beskrevet. Gæstekort købes for en dag af gangen og gæster skal altid være i følge med et medlem med jagtkort.

De aktuelle priser for jagtkort mv. findes på siden Medlemskab. Medbring altid dokumentation for betalt jagtkort, jagttegn, samt evt. gæstekort, hvis dette er aktuelt.

Regler

  1. Al jagt/regulering skal foregå iht. gældende Jagtlov samt Bekendtgørelse om vildtskader.
  2. Bliver et medlem bekendt med, at der sker ulovligheder eller provokationer overfor lodsejere eller andre, der måtte være berettiget til at færdes på arealerne, har medlemmet pligt til at underrette bestyrelsen herom.
  3. Ethvert medlem skal på forlangende forevise gyldigt jagttegn samt kvittering for at jagtkort til stykkerne er betalt.
  4. Al øvelsesskydning på arealerne er forbudt.
  5. Al kørsel på foreningens arealer er forbudt.
  6. Henlæggelse af skydepram på foreningens arealer kræver registrering ved Jagtudvalget.
  7. På dagen hvor der afholdes fællesjagt, er al færdsel på stykkerne, hvor der skal drives fællesjagt, forbudt indtil efter fællesjagtens afholdelse.
  8. Opsøgende jagt – f.eks. pürsch-, trampe-, drivjagt og lign. – er som udgangspunkt ikke tilladt på foreningens arealer medmindre andet er angivet. Læs mere herom under beskrivelse af de forskellige jagttyper.
  9. Riffeljagt på foreningens arealer er som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre der specifikt er givet mulighed herfor.
  10. Der opfordres til at tage hensyn til og være opmærksom på hinanden, hvis flere udøver jagt på foreningens arealer samtidig.